Tiêu chuẩn WiFi mới đã được thông qua: mạnh xa hơn, tránh phung phí điện năng hơn

Liên minh WiFi vừa chính thức duyệt y chuẩn WiFi mới 802.11ah, mạnh mẽ hơn và chống lãng phí điện năng hơn những chuẩn cũ.. chung cuộc, sau một thời kì thí nghiệm, liên minh WiFi (WiFi Alliance) đã chính thức duyệt y tiêu chuẩn WiFi mới 802.11ah, thường được [...]