Đón xem chương trình mới “Innovation Nation” trên kênh NGC

Innovation Nation là bộ phim tài liệu, do Mo Rocca dẫn dắt, xuyên suốt bộ phim là đề cao và tôn vinh tinh thần sáng tạo, những người đi tiên phong từ hàng thế kỷ trước tới những thiên tài sáng chế có tầm nhìn rất xa tong thế giới [...]